Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
Türü
Miktar
157
Tarih
28.03.2016
Yer
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat:1 No:122 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS)
Açıklamalar
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kuvvesine Kayıtlı Hizmet Araçlarının 2016 Yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarının Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2016/52015
1-İdarenin
a) Adresi
:
Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Başhan Mevkii 13000 MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası
:
4342260520 - 4342265515
c) Elektronik Posta Adresi
:
bitlis.lojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
16 (onaltı) kalem toplam 157 (yüzelliyedi) adet hizmet aracı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Yüklenicinin iş adresinde sigorta poliçeleri tanzim edilerek, idareye teslim edilecektir.
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat:1 No:122 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS)
b) Tarihi ve saati
:
28.03.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklinin Sigorta Şirketi Olması Halinde; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) branşına ait ruhsatın aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
İsteklinin Acente olması halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine üye bir sigorta şirketinin yetkili acentesi olduğunu gösterir belgenin aslını veya noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Satın Alma Büro Amirliği Kat:1 No:126 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği Yeni Hizmet Binası Kat:1 No:126 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • Suç Önleme Platformu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS