Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

muhabere_elektronik_sube

Giriş

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü

 

                   Muhabere; sözlük anlamı olarak bilgi aktarımı, bilgi alışverişi, haberleşme, iletişim, komünikasyon ve yazılı iletişimdir.
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün Amacı Emniyet Müdürlüğünün İl Merkezi ve İlçeler düzeyinde ihtiyacı olan muhabere malzemelerini tespit etmek, tedarik ve ikmali için Başkanlıkla temas kurarak konu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, Teşkilatımıza ait muhabere sistem ve cihazların arızalı olanlarını Merkez veya Bölge Teknisyenliklerinde, PTT ’ ye ait cihazların ise PTT elemanlarına bakım ve onarımlarını yaptırmak, Telsiz karıştırma ve müdahaleleri hakkında düzenlenecek raporların Başkanlığa gönderilmesini sağlamak, muhabere elektronik sistemlerindeki gelişmeleri takip etmek, İl ’ in ihtiyacı istikametinde merkeze önerilerde bulunmak, telefon rehberini hazırlatmak, değişiklikleri Umum Emniyet Müdürlüklerine ve Başkanlığa bildirmek, muhabere emniyetini sağlamak, muhabere elektronik hizmetlerinin süratli, verimli, düzenli ve ekonomik olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, Sivil savunma tatbikatlarının başarılı bir şekilde cereyan etmesini sağlamak amacıyla kurum dışı ilgili makamlarla koordinasyonu sağlamak ve personele konu hakkında uyarılarda bulunmak, Telsiz istasyonlarının birbirleri ile haberleşmelerinde istasyon çağrı adı ve kod kullanılmasını, telsiz telefon sistemlerinde çağrı kodlarına ait makam ve görev unvanlarının açık lisanla söylenmemesi hususunda gerekli tedbirleri almak, Gizlilik dereceli konuların telefonla veya telsizle açık olarak konuşulmasına mani olmak ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak, dâhili santral abonelerine santralın bazı özelliklerinden istifade etme yetkisi tanıyan programları imkan nispetinde tanımak, santral üzerinden PTT hattına çıkılarak özel konuşma yapılmasına müsaade etmemek, İl Emniyet Müdürünün vereceği diğer konulardaki hizmetleri yapmak ile görevlidir.
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü Hizmetleri
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğümüzün telsiz, telefon, ve haberleşme hizmetlerini yürütmek, birimler arası bilgi aktarımını yapmak, 155 Polis İmdat Telefonlarından alınan ihbarların değerlendirmesini yaparak ilgili birimlere bilgi aktarımını sağlayarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak, elektronik cihazların bakım ve onarımlarını yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuştur
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü Nasıl Çalışır
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, İdari Büro Amirliği, Muhabere Sistemleri İşletme Büro Amirliği, Foto Film Büro Amirliği, Muhabere Elektronik Cihazları Bakım Onarım Büro Amirliği birimleri ile birlikte sivil olarak 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün Kısımları
İdari Büro Amirliği Şubeye gelen ve giden evrakın takip ve kontrolünü yapmak, Birim içi ve birim dışı yazışmaları yapmak, Şube personelinin hastalık geçici görev ve diğer özlük işleri ile ilgili hizmetlerin aksaksız yürütülmesini sağlamak, ilgili birim amirlerinin görüşü alınarak hizmet aksamayacak şekilde senelik izinleri tanzim etmek, Şube sorumluluğundaki cihaz ve diğer malzemeler için bir stok seviye tespit etmek ve bu seviyeler düştükçe ikmali hususunda ilgili Makam ve Başkanlıkla temas kurmak, Şubenin PTT ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini Şube Müdürü adına takip ederek gerekli işlemleri yapmak, nöbet çizelgelerini tanzim etmek, personelin göreve zamanında gelmesini sağlamak, kılık kıyafet durumlarına özen göstererek kıyafet yönetmeliğine aykırı hareket edenleri ikaz etmek, Şube içi birimler arası koordinasyonu sağlamak, haberleşme sistemleriyle ilgili arıza durumlarını günlük arıza çizelgesine işleyerek arızalı devreler hakkında Şube Müdürüne bilgi vermek, nöbet devir teslim defterini kontrol ederek varsa vukuatları Şube Müdürüne intikal ettirmek, herhangi bir olumsuzluğun bulunmaması halinde hizmetin normal olarak yürütüldüğünü defteri imzalamak suretiyle tasdik ettirmek, teknisyen yardımcısı ve diğer personelin çalışmalarını tanzim etmek, el, araç, sabit ve diğer telsizlerin verilen emirler çerçevesinde tevzii gerçekleştirmek, her yıl sonunda sayım yaparak sayımla ilgili listeleri Başkanlığa intikal ettirmek, hasara uğrayan ve kaybolan malzemelerin akıbetini takip etmek, durumu Şube Müdürüne intikal ettirerek konu hakkında Başkanlığa bilgi vermek ve kusurlu görülenler hakkında gerekli işlem yapılmasını sağlamak, muhabere merkezinin gizliliğini korumak ve sistemlerin bulunduğu kısımlara ziyaretçi girmesine engel olmak, mevcut olan telsiz sistemlerini harita üzerinde göstermek ve çevrim şemaları hazırlamaktır.
Muhabere Sistemleri İşletme Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı ile telsiz muhaberesinin sağlanmasında aracı olur ve bilgi akışını sağlar, 155 polis imdat hattından yapılan ihbarlar alınarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ilgili birimlere bilgi aktarımı sağlar. Ayrıca 155 polis imdat telefonlarına gelen ihbarlar çok kanallı kayıt cihazı ile kayıt altına alınmaktadır.
Muhabere Elektronik Cihazları Bakım Onarım Büro Amirliği İl Emniyet Müdürlüğümüz ile İlçe Emniyetlerinin telsiz muhaberesinin sağlanması ve telsiz cihazlarının, alkolmetre, siren, tepe lambası, radar cihazı, detektör gibi elektronik cihazların bakım ve onarımları yapılmaktadır. Ayrıca muhabere cihazlarının birimlere dağılımını yapar. Emniyet Müdürlüğümüzün telefon haberleşmesini sağlayarak, Arızalı olan telefon hattı, telefon makinesi ve santral cihazlarının bakım ve onarımları yapılmaktadır.

MOBESE
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bitlis İl Özel İdaresinin maddi katkıları, İçişleri Bakanı Sn. Beşir ATALAY, Emniyet Genel Müdürü Sn. Oğuz Kağan KÖKSAL ve Bitlis Valisi Sn. Nurettin YILMAZ' ın destek ve himayeleri, İl Emniyet Müdürü Sn. İbrahim BIÇAKÇI' nın girişim ve takipleri sonucu tamamlanarak 14.08.2009 tarihinde hizmete açılmıştır.
Bölge Görüntüleme Sistemi (B.G.S.)
Şehir görüntüleme sistemi, halkın yoğun olarak bulunduğu ve geçiş güzergahı olarak bilinen yerlere konulan kameralardan alınan görüntülerin merkeze sürekli olarak aktarılıp kaydedilmesinden oluşmaktadır.
Toplumsal olayların   görüldüğü İlimiz de, bu olayların en kısa sürede haber alınmasında, olayın büyüklüğünün belirlenmesinde ve gelişmelerin canlı olarak izlenmesinde olayın büyüklüğüne göre kuvvet kaydırılmasında ve yönlendirilmesinde önemli yararlar sağlayan bir sistemdir.
Şehir görüntüleme sistemi, kanunlara aykırı olarak yapılacak olan toplantı ve gösterilerde, kimlik ve suç tespitine yönelik olarak kullanılmaktadır. Asayiş hizmetlerine yönelik olarak da özellikle asayişe müessir suçlara meyilli olanlar üzerinde caydırıcı etki bırakmaktadır.

Beklenmeyen Durumlar

Toplumsal olaylar ve kanuna aykırı gösterilerde, bölge görüntüleme sistemi ile bölge hakkında ayrıntılı bilgi alınarak, güvenlik önlemleri ile ilgili kararların hızlı şekilde alınması sağlanacaktır.

Adli Olaylar

Adli olaylar, kapkaç, hırsızlık, vb. polis birimleri tarafından, sıcak takip yapılması gereken durumlarda, Komuta Kontrol Merkezi Görevlileri, Bölge Görüntüleme Sistemi ile aldığı bilgiler doğrultusunda saha ekiplerini yönlendirecektir.

Deprem

Deprem ve tabii afet durumlarında, il yönetiminin durumu anlaması, zarar tespit işlemleri, yardım ve kurtarma organizasyonları açısından, Bölge Görüntüleme Sistemi önem taşımaktadır.

Teknik yöntemler, suçları önleyici unsur olarak tüm ülkelerde kullanılmaktadır.
Plaka Tanıma Sistemi (P.T.S.)
Plaka Tanıma Sistemi; İlimizin giriş ve çıkışlarına yerleştirilmiştir. Çalıntı veya suça karışan araçların tespit edilmesi, tescil, muayene ve ceza gibi problemleri olan araçların plakalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Kameraların yerleştirilmesinden ve bu kameralardan alınan verilerin, otomatik bir sistem çerçevesinde sorgulanıp, araçlar hakkında bilgi toplanmasından oluşmaktadır.

Plaka Tanıma Sistemi ile, trafikte seyir halinde bulunan araçların çalıntı olup olmadığı çok kolay bir şekilde anlaşılabildiği gibi, trafik ile ilgili birçok istatistik veri de, otomatik olarak elde edilebilmektedir. Özellikle çalıntı araçların tespitinde önemli faydalar sağlayan bir uygulamadır. Belirli geçiş noktalarına kurulu bu sistem ile suçla mücadelede önemli başarılar sağlanmıştır.

Sistemin Bileşenleri

Plaka Tanıma Sisteminin içeriğini aşağıdaki öğeler oluşturmaktadır:

Kamera: Görüntü almak maksadıyla kullanılır.

Aydınlatma: Her koşulda, aynı kalitede görüntü alınmasını sağlamak için kullanılan ışık (genellikle kızıl ötesi) kaynağı.

Çerçeve Yakalayıcı: Bilgisayarın görüntüdeki bilgiyi okuyabilmesine yarayan ve kameralarla bilgisayar arasında işlem yapan bir ara yüzdür.

Bilgisayar: Linux® veya Windows® işletim sistemi çalıştıran ve PTS sisteminin okuma yazma tanımlama ve benzeri tüm uygulamalarını çalıştırmaya yarayan bir bilgisayar.

Yazılım: Okuma işlemi için gerekli olan program.

Donanım: Yazılımlarla ve bilgisayarlarla kameralar arasında iletişimi kuran denetleyen ve organize eden parçalar ve kartlar.

Veri Tabanı: Önceden kaydedilmiş bilgilerin kayıtlı olduğu bir yerel bilgi bankasıdır. Burada okuma sonuçları, kayıtları ve isteğe göre başka kayıtlar tutulabilmektedir.

“Polis hizmetlerinde önleyici yöntemler giderek önem kazanmaktadır.”
Komuta Kontrol Merkezi (K.K.M.)
Komuta Kontrol Merkezimiz 155 Polis İmdat hattı, Emniyet Santral telefonu, Bölge Görüntüleme, Plaka Tanıma ve Telsiz haberleşmesini kapsar.
 
 
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • Suç Önleme Platformu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS