Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

olayyeri_inceleme_sube

Giriş

olayyeri-1.jpgOlay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüolay_yeri_inceleme_logusu.jpg

 

Olay Yeri; Meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla, olay yerlerinde delil niteliği taşıyabilecek bulguların çeşitli bilimsel ve teknik yöntemler kullanmak suretiyle araştırılması, tespiti, elde edilen bulguların kayıt altına alınması (dokümantasyonu), toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemidir.
Olay / Olay Yeri Nedir?
Olay

Adli yönden ortaya çıkan, oluşan, durum, ilgi çekebilecek nitelikte her türlü hadiseye olay denir. Suç kavramıyla bağdaştırıldığında kanunda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkmasıdır.

Olay Yeri

Suç kastının davranışa dönüştüğü yerde başlayıp, failin kaçış yönüyle devam eden, olayın işleniş tarzını mağdur ve sanıkları ile ilişkinin saptanabileceği ve maddi delillerin tespit edilebileceği yere denir.

Olay yerinin sınırlarının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Bazı olaylar kapalı, bazıları da açık alanda işlenebilir. Kapalı yerlerde işlenen olaylarda olay yeri eklentileriyle birlikte tamamen korunarak kapatılmalıdır. Açık alanlar ise, çok geniş bir şekilde koruma altına alınmalıdır.

OLAY YERİNİN KORUNMASI

Olayın Geçtiği (Suçun İşlendiği) Alanın Korunması
Olayın merkezi olması nedeniyle bu alanın korunması birinci derecede yapılmalı, ancak burası korunurken diğer yerler ihmal edilmemelidir. Suçla ilgili iz ve delillerin yoğun olarak bulunabileceği bu alan genelde sınırlı ve dar bir yapıya sahiptir. Bu nedenle usulüne uygun korunma tedbirlerinin alınmaması durumunda iz ve delillerin zarar görme riski de artmaktadır.

Olay Yerinin Yakın Çevresinin Korunması

Kapalı alanlarda, olayın fiilen işlendiği yer ile bağlantısı olan, bitişik apartman dairesi, koridor, yangın merdiveni, giriş kapısı, bahçe ve kapısı gibi yerleri kapsamaktadır. Açık alanlarda ise suçun işlendiği yerin yakın çevresini kapsar. Bu gibi yerler genelde failin/faillerin suç yerine girmesi ve çıkması için engel teşkil eden yerlerdir. Bu alanda da suçla ilgili maddi delillerin yoğun olarak bulunma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle bu tür alanlardaki maddi delillerin zarar görmemesi için şerit çekmek suretiyle gerekli koruma tedbirleri alınmalıdır.


Olay Yerinin Geniş Çevresinin Korunması

Olay yerinin geniş çevresi suç yerlerine göre çok değişiklikler gösterir. Bu alanı tespit etmek ve korumak alan genişledikçe daha da zorlaşmaktadır. Buralardaki iz ve delillerin tespit edilebilmesi için daha sistemli koruma ve inceleme yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Suç yerine girilirken ve çıkılırken, buralara suça ait izler bırakılmış, deliller atılmış, veya saklanmış olabileceğinden dolayı olay yerinin geniş çevresinde de suçla ilgili önemli iz ve delilleri tespit etmemiz mümkündür. Bu alanlar genelde açık ve geniş bir yapıya sahip olduklarından dolayı koruma tedbirlerinin yeterli personel ve araç gereç kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Olay Yerinin Korunma Süresi

Olay yerinde her türlü cisim, madde ve alan tespit edilip incelemenin sonuna kadar korunmalıdır.

Olayın türüne, ortamdaki cisim, madde ve alanın genişlik ve karmaşıklığına, yapılacak olan incelemenin türüne göre uygulanacak olan koruma tedbirleri ilgili uzman personel tarafından tespit edilerek uygulamaya konur.

Bazen olay yerinin tamamı (araba vb.) veya bir parçası tekrar incelenmek üzere bulunduğu yerden taşınması gerekir. Bu durumlarda bunun gerçekleşmesi aşamalarında da mutlaka olay yeri korunur.

Bazı olay yerlerinin hemen incelenmesi mümkün olmadığı durumlarda, inceleme uzmanı gelinceye kadar korunması sağlanır.

Olay yerinde soruşturmacı ve incelemeci birimler çalışmalarını bitirdikten sonra sorumlu Cumhuriyet Savcısının görüşü doğrultusunda koruma tedbirlerinin devam edip etmeyeceği belirlenir.
OLAY YERİ İNCELENMESİNİN AMACI

İşlenen her suç, toplum hayatında büyük yaralar açmaktadır. Ancak; devlet toplum hayatında adalet hizmetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebiliyorsa , buna bağlı olarak suç ile açılan yaralar kısmen de olsa iyileşebilir.

Adaletin sağlıklı işlemesini sağlayan en önemli faktör ; İşlenen suçtaki karanlık noktaların maddi suç delilleri ile aydınlatılması ve suç teşkil eden olayların çözülmesinde bilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır.

Teknolojik gelişmeler çok sayıda laboratuvar tekniğinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Ülkemiz de bu konuda dünya ülkeleri ile yarışır düzeydedir.

Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin kendine özgü özellikleri yönünden polisin başlıca iki görevi vardır: Birincisi, suç işlenmesini önlemeye yönelik idari görevi, ikincisi ise önleyici zabıta tedbirleri ile engel olunamaması sonucu bir suçun işlenmesi durumunda, kanunlarla polise görev olarak verilen suç ve failleri ile bunlara ait delillerin tespit edilmesi, faillerinin yakalanması ve yargı safhalarında yaptığı çalışmaları kapsayan adli görevidir.

Olay, kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkmasını, olay yeri de; olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç failleri ile ilişkisinin saptanabildiği bölgeyi ifade eder. Olay yerinde bu ilişkilerin belirlenmesi çalışmalarını kapsayan olay yeri incelemesi, suç soruşturmasının en önemli bölümünü oluşturur.

Olay yeri incelemesi ile elde edilen en önemli unsur maddi delillerdir. Bu tür deliller şüphelinin aleyhine dilsiz birer tanıktır.

Olay Yeri İncelemesinin Amacı

Meydana gelen bir olayın adli bir suç olup olmadığını tespit etmek,

Olayın öngörülen şekil ve şartlarda meydana gelip gelmediğini belirlemek,

Olay yeri-fail-mağdur (veya maktul) arasındaki ilişkiyi kuracak maddi suç delillerini bulmak,

İşlenen suçun aydınlatılması ve adli mercilerin doğru karar vermesini sağlamak amacıyla olay yerini belgelemektir.

Olay bir süreçtir ve bu süreci sadece olayın meydana geldiği yer olarak nitelendirmek doğru değildir. Olay fiilin işlendiği yerde başlayıp, failin gidebileceği yerleri de içine alan geniş bir alandır.

Olay soruşturmasında ve çözümünde fail-mağdur-olay yeri ilişkisinin ortaya çıkarılması önemlidir. Olayın üç unsuru arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi gerekmektedir.
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • Suç Önleme Platformu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS