Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

toplum_destekli_sube_mudurlugu

Giriş

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

tdp.png 

Polis ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendiren, toplumda çıkan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, suç ile etkin mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde de sosyal alandaki yaşam kalitesini arttıran bir polisliktir. TDP hizmetleri, belirlenen ve uygulamaya konulan stratejik ve uygulamaya ilişkin amaçlar çerçevesinde yürütülür. Stratejik amaçlar, toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturmayı ve bu modeli bütün polis birimlerine benimsetmeyi içerir. TDP’ nin uygulamaya ilişkin amaçları, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik, hizmet sunulan yer odaklı kendine özgü karakteristikleri bulunan hedefleri içerir. TDP’ nin stratejik amaçları, Başkanlığın koordinesinde ilgili birimlerin katılımı ile; uygulamaya ilişkin amaçları stratejik amaçlara bağlı kalınarak uygulama birimlerince belirlenir
Toplum Destekli Polisliğin Amaçları
Polis görevlerinin bir gereği olarak toplumla sürekli ve zorunlu ilişkilerde bulunmaktadır ve tüm eylem ve işlemlerini yasalara uygun biçimde gerçekleştirmek, yasaları vatandaşlara eşit şekilde uygulamak, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini rahatça kullanabilecekleri ortamı yaratmakla yükümlüdür. Polis yasalarda belirlendiği biçimde temel hak ve özgürlükleri gerektiğinde kısıtlayabilmekte, yerine göre silah ve zor kullanabilmektedir (TC Anayasası madde:13,14,15). Ancak bu tür zorlamaların altında yatan asli gaye toplum güvenliğinin tesis edilerek hayat kalitesinin yükseltilmesi ve halka yaşanılır bir ortam yaratılmasıdır.
Polisin halkla olan ilişkileri yasalarla belirlenmiş bir çerçevede zorunlu olarak gerçekleştirilmektedir ve en büyük güçlük alışılagelmiş görevler yerine getirilirken halkla sık sık karşı karşıya gelmek zorunda kalınmasıdır (mahkeme davetiyelerini uygulamak, yakalamak, gözaltına almak, soruşturma yapmak, arama yapmak vb. ). Diğer bir güçlük ise halkın kumar, fuhuş vb. bazı suçlara sembolik olarak polis desteğini istemesi gibi birbiriyle çelişen hizmetleri yapmak durumunda kalınmasıdır (Metin ve Eraslan, 1994:99).
 
Hayat kalitesinin yüksek olduğu toplumların oluşturulması için gerekli olan şey, yukarıda değinilen durumlarda toplumla polisin karşı karşıya kaldığı zamanlarda, polisin halkı halkın da polisi tanımasına yönelik çalışmalar yapılarak karşılıklı anlayışın temin edilmiş olmasıdır. Toplum destekli polislikte amaç olarak üç temel varsayımdan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, polisin topluma yakınlığı ve işbirliğinin oranı ve kalitesindeki artış, suç önlemeye yönelik mevcut polis stratejilerinin etkinliğini arttırabilecektir. ikincisi, farklı toplulukların değişik gereksinimlerinin olduğundan ve önceliklerinin çeşitliliğinden dolayı polisin başarılı olabilmesi, polisiye faaliyetlerin ve yaklaşımların bu yerel gereksinim ve önceliklere olan uygunluğuna bağlı kalacaktır. Üçüncüsü de, polisin halkın gereksinimlerini dikkate alması, toplum nezdindeki imajını olumlu yönde geliştirecek ve daha gelişmiş bir düzeyde işbirliğine zemin hazırlayacaktır. Bütün bunlara rağmen polis ve halk arasındaki kültürel farklılıkların aşılamaması ve güvenin tam olarak yerleştirilememesi durumunda bu varsayımların hiç birinin gerçekleşememesi söz konusu olabilmektedir (Kusov, 1997:5).
Bahar toplum destekli polisliğin temel olarak hedeflediği konuları üç maddede özetlemektedir:
 
• Vatandaşlarla daha iyi ilişkiler kurmak.
• Suçtan mağdur olma korkusunu azaltmak.
• Suç oranlarını azaltmak. (Bahar, 1998)
 
Genel bir ifadeyle toplum destekli polisliğin amacı, toplum güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması, bu sürekliliğin kaybolduğu zaman dilimlerinin de mümkün olduğu kadarıyla azaltılmasıdır. Bu nedenle toplumla kurulan polis işbirliği, yalnızca polisin tespit ve değerlendirmelerine bağlı kalınmaksızın suçtan mağdur olan ve suça maruz kalan toplumun kendi sorunlarını polise aktarması ve vatandaşların her birinin suç karşısında polisiye sorumluluğu taşımalarının teşvik edilmesi bağlamında, toplumun da tespit ve değerlendirmelerinin göz önüne alınarak suça karşı kollektif bir çalışma yapılmasını amaçlamaktadır.
 
Bu bölümde toplum destekli polisliğin amaçladığı yaklaşımlar anlatılacaktır.
 
Toplumun Polisliğe Katılımının Sağlanması Polis suçların ihbarı, şüpheli kişiler ve durumlara ilişkin bilgilerinin edinilmesi ve belli suçlular ve hareketleri hakkında bilgi alınması konularında yurttaşlara bağlı olduğu gibi, diğer taraftan da yurttaşlar suç ve suçlulardan korunmak, suç önleme vb. güvenlik hizmetlerinden yararlanmak, suç ve suçlularla ilgili yapılması gerekenleri öğrenmek ve bir çok durum hakkında bilgi edinmek için polise muhtaç durumdadır. Bu nedenle toplumun katılımı hesap edilmeksizin polisin etkinliğinin değerlendirilmesi mümkün değildir (Gaines ve diğerleri, 1997:320-321). Polisin etkinliğine etki eden faktörler arasında önem derecesine göre birinci sırada yer alan toplumsal katılım, suç sayısının azaltılması, suçluların yakalanması için harcanan zaman, personel istihdamı ve maddi giderlerin asgari seviyeye indirgenmesi ve toplum güvenliğini sağlamanın onu oluşturan her bir bireyin sorumluluğu olduğu şuurunu uyarması açısından oldukça önemlidir. Küresel düşünme ve yerel hareket etme olarak nitelendirdiği post modernizmi polisliğe uyarlayan Aydın (2001:76), post modern toplumda halkın güvenlik hizmetine katıldığını ifade etmektedir.
 
Aydın’a göre post modern toplumda polisin sunduğu hizmetin muhatabı olan halkın polise bu konuda yardımcı olması veya olabilmesi, yani bu hizmete katılması gerekmektedir. Polis halkın emniyeti ve mutluluğu için çalıştığına göre, daha iyi bir hizmetin gerçekleştirilebilmesi için halkın polisin karar ve politikalarına katılması, taraftar olması ve polise yardım etmesinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Yine Aydın’a göre doğal olarak halkın polisliğe katılımı, polislik uygulamalarını onaylaması ve benimseyişi gibi durumlar daha çok uzun vadeli güvenlik planlamaları ve politikaları için geçerlidir. Bunun sağlıklı ve verimli işletilebilmesi için bir takım yasal düzenlemelerin yapılması ve meşru politikaların uygulanması gerekmektedir. Kısa süreli yada günlük uygulamalar için verilecek kararlara ise halkın katılımının sağlanması güçtür. Günlük kararlar daha çok mevcut hukuki düzenlemelere ve takdir yetkisine dayanır. Günlük icraatın yerinde ve verimli olup olmamasında, o an için inisiyatifi veya yetkiyi elinde bulundurup takdir yetkisini de kullanarak karar verme konumunda olan polis yöneticisinin rolü büyüktür. Ancak polisin günlük uygulamalarında halkın polise yardım etmesi, ihbarlarda bulunması ve her konuda destek vermesi mümkündür
 
Toplumun katılımının sağlanmasına yönelik olarak uzun vadeli planlamaların yapılması ve politikaların belirlenmesi gerekliliği noktasında Aydın’a katılmak gerekmektedir. Ancak kısa vadeli de olsa bütün polisiye uygulamaların halkın desteği ve katılımıyla yapılabilmesini sağlamak için halen İngiltere’de uygulanan toplum güvenliği strateji grupları sisteminin hayata geçirilmesi yeterli olabilecektir. Toplumun her kesiminden temsilcilerin olduğu bu çalışma grupları güvenlik alanında yerel politikalar belirleyerek zaman zaman günlük uygulamalara kadar varan güvenliğin ilgilendirdiği her alanda kamu aktivitelerini planlayabilmektedir. Bu konuya ilerideki bölümlerde Toplum Güvenliğini Toplumun Kendisinin Sağlaması ve Toplumsal işbirliği başlığı altında değinilecektir. Polis halkın hayat kalitesini yükseltmek ve huzurunu temin etmek için çalıştığına göre, halkın polis karar ve uygulamalarına katılması ve taraftar olması gerekmektedir. Dolayısıyla polis görevini yerine getirebilmek için izleyeceği yol, yöntem ve taktiklerini belirlemede halkı da yanında görmek durumundadır
 
 
Stratejik Amaç
 
Stratejik ve uygulamaya ilişkin amaçlar
 1. TDP hizmetleri, belirlenen ve uygulamaya konulan stratejik ve uygulamaya ilişkin amaçlar çerçevesinde yürütülür.
 2. Stratejik amaçlar, toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturmayı ve bu modeli bütün polis birimlerine benimsetmeyi içerir.
 3. TDP’ nin uygulamaya ilişkin amaçları, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik, hizmet sunulan yer odaklı kendine özgü karakteristikleri bulunan hedefleri içerir.
 4. TDP’ nin stratejik amaçları, Başkanlığın koordinesinde ilgili birimlerin katılımı ile; uygulamaya ilişkin amaçları stratejik amaçlara bağlı kalınarak uygulama birimlerince belirlenir.
Toplum Destekli Polisliğin Hedefleri
 1. Kişisel ilişkilerde hürriyet, eşitlik ve birlikteliğe katkıda bulunmak.
 2. Hürriyeti güvenlik ile uyumlu kılmak ve hukukun üstünlüğünü yüce tutmak,
 3. İnsan haklarına saygılı olmak, korumak ve mutluluğu hedeflemek suretiyle insan haysiyetini yüceltmek.
 4. Kamu düzenini sağlamak.
 
Toplum Destekli Polisliğin Hizmetleri
 1. Kişisel ilişkilerde hürriyet, eşitlik ve birlikteliğe katkıda bulunmak.
 2. Hürriyeti güvenlik ile uyumlu kılmak ve hukukun üstünlüğünü yüce tutmak,
 3. İnsan haklarına saygılı olmak, korumak ve mutluluğu hedeflemek suretiyle insan haysiyetini yüceltmek.
 4. Müşterek sosyal faaliyette bulunmak suretiyle suç oluşturan koşulları def etmeye iştirak etmek ve yönlendirme yapmak,
 5. Toplum kesimlerinde güvenin pekiştirilmesinin oluşturulmasını sağlamak,
 6. Kişilerin can ve mal emniyetin ve emniyet hislerini takviye etmek,
 7. Suçların takibini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde tahkik ve tespit edip gerçekleştirmek,
 8. Kamunun geçişine açık olan karayolları, caddeler, sokaklar ve çıkmaz sokaklarda serbest geçiş ve hareketi kolaylaştırmak,
 9. Kamu düzenini sağlamak,
 10. Gerekiyorsa değer kurumları da harekete geçirmek suretiyle büyük ve küçük felaketlerle baş etmek ve zor durumda olanlara yardım ve tavsiyede bulunmak.

 

resim1.jpg
 
 
 

 • Facebook
 • Twitter
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • Suç Önleme Platformu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS